Lietošanas Noteikumi

JUNGO pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar zemāk esošajiem noteikumiem, kas veido juridisku līgumu starp SIA Jungo, Reģ.Nr. 44103134337, juridiskā adrese Ausekļa iela 1-4, Rīga, LV-1010 kā Iznomātāju un Jums kā Nomnieku. Piekrītot šim Līgumam Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar tā saturu, noteikumi ir saprotami un Jūs apņematies tos ievērot.

1. Termini

1.1. Jungo Lietotne – Iznomātājam piederoša mobilā aplikācija, kas ir pieejama App Store un Google Play Store.

1.2. Konts – lietotāja konts Jungo Lietotnē, kas Nomniekam nodrošina piekļuvi Pakalpojumiem un ietver informāciju par Nomnieka veiktajiem darījumiem Lietotnē.

1.3. Līgums – vienošanās starp Nomnieku un Iznomātāju.

1.4. Nomnieks – mobilās aplikācijas Jungo Lietotnes lietotājs, kurš/kura reģistrējies kā lietotājs un izmanto Jungo Pakalpojumus.

 1.5. Pakalpojumi – Jungo Lietotne, elektrisko skrejriteņu nomas un citi saistītie pakalpojumi, kas norādīti Lietotnē, un kas Nomniekam ir pieejami, atsevišķi vai kopā ar Skrejriteņa nomas pakalpojumiem-skrejriteņu uzlāde un apkope, izvietošana, saistīto iekārtu uzstādīšana Skrejriteņiem u.c. Jungo pakalpojumi nepieļauj tiesības nodot Skrejriteni izmantošanai citām personām.

1.6. Atlaides kods – atlaides kods, kas nodrošina Nomniekam iespēju samazināt Pakalpojumu maksu, piemērojot atlaidi.  Atlaides kodiem Iznomātājs ir tiesīgs piemērot papildus noteikumus to izmantošanai.

1.7. Privātuma politika – privātuma politika, kas izvietota Jungo Lietotnē un mājas lapā.

1.8. Skrejritenis – Iznomātājam piederošs elektriskais skrejritenis, uz kura ir izvietotas Jungo atpazīstamības zīmes.

1.9. Skrejriteņa nomas pakalpojums – Iznomātāja Skrejriteņa nodošana lietošanā Nomniekam par atlīdzību atbilstoši Jungo Lietotnes, Noteikumiem un Privātuma politikai.

1.10. Zaļā Zona – teritorija, kas iezīmēta Jungo Lietotnē.

1.11. Maksājumu karte - kredītiestādes izdota maksājumu karte, kuru Nomnieks reģistrē Jungo lietotnē un ar kuru tiek veikti visi norēķini starp Nomnieku un Iznomātāju.

1.12. e-Maks – virtuāla depozīta naudas krātuve Jungo Lietotnē, kurā iespējams ieskaitīt naudu no Maksājumu kartes un veikt norēķinus par izmantotajiem Pakalpojumiem.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi ir saistoši visiem Nomniekiem ar brīdi, kad Nomnieks, izmantojot Jungo Lietotni, ir izveidojis Kontu.

2.2. Noteikumi ir pieejami Nomniekam Jungo Lietotnē gan pirms Konta izveidošanas, gan pēc tam, Konta lietošanas laikā. Nomnieks, lietojot Skrejriteni, apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem.

2.3. Pakalpojumu pilnveidošanai Iznomātājs ir tiesīgs izdarīt grozījumus Noteikumos vienpusējā kārtībā. Noteikumu grozījumi kļūst saistoši Nomniekam ar to publicēšanas brīdi. Izmaiņas tiks publicētas Jungo mājas lapā un Lietotnē. Mēs aicinām Nomnieku iepazīties ar Noteikumu aktuālo versiju pirms katra brauciena.

2.4. Jungo Lietotne, Pakalpojumi un mājas lapa ir ekskluzīvs Jungo īpašums, to aizliegts izmantot komerciāliem nolūkiem bez SIA Jungo rakstiskas piekrišanas.

 

3. Nomnieka reģistrēšanās Jungo Lietotnē.

3.1. Nomnieks reģistrējas Jungo Lietotnē, lejupielādējot to no App Store vai Google Play Store, un izpilda reģistrācijas darbības.

3.2. Iznomātājs apstiprina Nomnieka reģistrāciju Jungo Lietotnē, nosūtot uz Nomnieka norādīto mobilā tālruņa numuru īsziņu ar pieejas kodu. Nomnieka Konts uzskatāms par izveidotu, kad Nomnieks ir ievadījis no Iznomātāja saņemto pieejas kodu Jungo Lietotnē un tajā reģistrējis Maksājumu karti. Nomniekam aizliegts sniegt nepareizu vai uz citām personām attiecināmu informāciju.

3.3. Pirmo reizi autorizējoties, ievadot savu mobilā tālruņa numuru un īsziņā no Iznomātāja saņemto pieejas kodu, tiek pieņemts, ka Nomnieks apliecina brīvi izteiktu, nepārprotamu un tiešu gribu, un piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot, veicot visas turpmākās darbības, izmantojot Jungo Lietotni. Noteikumi tiek uzskatīti par saistošiem visām Nomnieka turpmāk veiktajām darbībām Lietotnē, tai skaitā pārskatījumiem, apstiprinājumiem, fotogrāfiju lejupielādei u.c. darbībām no Noteikumu apstiprināšanas brīža.

3.4. Visām darbībām Jungo Lietotnē kā Nomnieka identifikators tiek izmantots norādītais mobilā tālruņa numurs. Vienam mobilā tālruņa numuram tiek izveidots viens Konts. Ievadot savu tālruņa numuru Jungo Lietotnē, Nomnieks apliecina savu identitāti.

3.5. Lietotnes lietošana ir bez maksas. Skrejriteņa nomas un citiem saistītajiem Pakalpojumiem tiek piemērots Iznomātāja noteiktais pakalpojumu cenrādis, kas izvietots Jungo Lietotnē. Konkrēta pakalpojuma maksu Lietotne aprēķina pēc pakalpojuma sniegšanas.

 

4. Skrejriteņa noma

4.1. Nomnieks par vēlmi nomāt Skrejriteni informē Iznomātāju, izmantojot Jungo Lietotni.

4.2. Nomnieks Lietotnē iezīmē Skrejriteni, kuru vēlas nomāt. Gadījumā, ja Nomnieka atzīmētais Skrejritenis nav pieejams, Iznomātājs noraida Nomnieka atzīmētā Skrejriteņa nomu.

4.3 Pirms nomas pakalpojuma uzsākšanas Nomnieks pārliecinās, ka Skrejritenis vizuāli ir tehniskā kārtībā un tam nav tehnisku defektu pazīmju – visas Skrejriteņa daļas ir savās vietās, nekas nav salauzts, ielauzts, saliekts kā arī nav citu redzamu bojājumu vai aizdomīgu pazīmju.  

4.4. Skrejriteņa nomas pakalpojuma sniegšana Nomniekam tiek uzsākta ar brīdi, kad Nomnieks, Jungo Lietotnē ir noskanējis QR kodu vai to ievadījis un aktivizējis Skrejriteni.

4.5 Uzsākot braucienu ar Skrejriteni, Nomnieks pārliecinās, ka Skrejritenis ir lietošanas kārtībā - tam darbojas stūre, gāze, bremze un zvaniņš, deg priekšējais un bremžu lukturi, tas labo ripo kā arī nav citu tehnisku defektu. 

4.6. Skrejriteņa nomas pakalpojuma sniegšanas termiņš uzskatāms par pabeigtu, kad Nomnieks Lietotnē ir apstiprinājis Skrejriteņa nomas pabeigšanu un, izmantojot Lietotni, augšupielādējis un nosūtījis Iznomātājam fotoattēlu ar Zaļajā Zonā novietotu Nomnieka atzīmēto Skrejriteni, pēc nomas pakalpojuma pabeigšanas.

4.7. Skrejriteņa lietošanas ierobežojumi Skrejriteņa nomas laikā:

4.7.1. Skrejriteni ir aizliegts izmantot personām, kuras jaunākas par 18 gadiem. Skrejriteņa nomas laikā Nomnieks ir patstāvīgi atbildīgs par savu drošību un veselību.

4.7.2. Skrejriteni aizliegts izmantot priekšmetu, kravu un pasažieru pārvadāšanai. Maksimālais pieļaujamais braucēja svars ieskaitot apģērbu, apavus, ķiveri, mugursomu ir 100 kilogrami. Ar skrejriteni vienlaicīgi var pārvietoties tikai viena persona.

4.7.3. Nomniekam aizliegts Skrejriteni nodot apakšnomā vai lietošanā trešajām personām. Skrejriteni Nomnieks izmanto personīgi. Šis nosacījums ietver pienākumu rūpīgi glabāt un neizpaust citām personām Lietotnē izmantotos pieejas datus -lietotāja vārdu un paroli (tai skaitā arī citus pieslēgšanās līdzekļus, ja tādi tiek izmantoti).

4.7.4. Nomniekam ir aizliegts lietot Skrejriteni, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo vielu ietekmē.

4.7.5 Nomniekam ir pienākums novietot Skrejriteni Zaļās Zonas redzamā vietā, nodrošinot, ka tas netraucē un/vai neierobežo gājēju, velosipēdu un/vai transportlīdzekļu pārvietošanos, neaizšķērso ietves, velo ceļus un brauktuves.

4.7.6. Nomniekam ir aizliegts novietot Skrejriteni iekštelpās un privātīpašuma teritorijā, kurā ir ierobežota/liegta brīva piekļuve trešajām personām.

4.7.7. Nomniekam, Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanai, aizliegts novietot Skrejriteni ārpus Jungo Lietotnē iezīmētas Zaļās Zonas, kurā Skrejriteņa novietošana ir aizliegta.

 

5. Nomnieka tiesības un atbildība

5.1. Nomniekam ir tiesības:

5.1.1. Izmantot Skrejriteni Zaļajā Zonā un ārpus tās.

5.1.2. Pieprasīt Iznomātājam bloķēt Nomnieka Kontu, Nomnieka Konta bloķēšanu apstiprinot ar Nomnieka autorizācijas kodu;

5.1.3.Pieprasīt Iznomātājam atbloķēt Nomnieka Kontu, Nomnieka Konta atbloķēšanu (aktivizēšanu) apstiprinot ar Nomnieka autorizācijas kodu.

5.2. Nomnieka atbildība

5.2.1. Nomnieks uzņemas pilnu finansiālo atbildību un atbildību par savu rīcību, dzīvību, veselību un trešajām personām un Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, Nomniekam lietojot Skrejriteni;

5.2.2. Nomnieks pirms Skrejriteņa lietošanas patstāvīgi pārliecinās, ka atrodas tādā fiziskajā un psihiskajā stāvoklī, kas ir atbilstošs Skrejriteņa lietošanai, un Nomniekam ir zināšanas un iemaņas Skrejriteņa lietošanai. Nomnieka drošībai Nomniekam ir ieteicams un Nomnieks pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs lietot aizsarglīdzekļus (ķiveri, aizsargapģērbu), kuru nodrošināšana ir vienīgi Nomnieka ziņā un uz Nomnieka rēķina.

5.2.3. Nomniekam, paņemot Skrejriteni lietošanai vai Skrejriteņa lietošanas laikā konstatējot Skrejriteņa tehniskās nepilnības/bojājumus, ir pienākums par to nekavējoties informēt Iznomātāju, izmantojot Lietotni, zvanot vai izmantojot saraksti.

5.2.4. Nomniekam, Skrejriteņa lietošanas laikā, ir pienākums ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus. Gadījumā, ja Skrejriteņa lietošanas laikā ir noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Nomnieks un/vai Skrejritenis, Nomniekam ir pienākums nekavējoties paziņot par ceļu satiksmes negadījumu Iznomātājam un policijai.

5.2.5. Nomniekam Skrejriteņa lietošanas laikā, pārvietojoties pa ietvēm, jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji. Ja nepieciešams, jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.

5.2.6. Gadījumā, ja Skrejritenim tā lietošanas laikā izlādējas baterija, Nomniekam ir pienākums pārtraukt Skrejriteņa lietošanu, Jungo Lietotnē apstiprināt Skrejriteņa nomas pabeigšanu un novietot Skrejriteni Zaļajā Zonā.

5.2.7. Gadījumā, ja Nomnieks neatgriež Skrejriteni Zaļajā Zonā, Nomniekam tiek aprēķināta un no Nomniekam ieturēta maksa par Skrejriteņa atrašanu un novietošanu faktisko izmaksu apmērā līdz EUR 100 apmērā par katru gadījumu.

5.2.8. Gadījumā, ja Nomnieks ilgāk nekā 24 stundas no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni, Jungo Lietotnē nav apstiprinājis Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu, Iznomātājs uzskata Skrejriteni par pazaudētu vai nozagtu, un Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Skrejriteņa vērtību un izdevumus EUR 600 apmērā, kurus Iznomātājam ir tiesības ieturēt no Nomnieka norēķinu kartes. Par Skrejriteņa nozaudēšanas/zādzības faktu Iznomātājs ziņo policijai.

5.2.9. Nomnieks piekrīt apmaksāt sodus, izdevumus un citus maksājumus, kas Iznomātājam radušies un kurus trešās personas piemērojušas Iznomātājam, Nomniekam lietojot Skrejriteni un neievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos saistošos normatīvos aktus, tostarp, Rīgas pilsētas pašvaldības noteikumus. Par sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas izdevumiem Nomnieks papildus samaksā Iznomātājam sodu, izdevumu un citu maksājumu administrēšanas pakalpojuma maksu līdz EUR 50 apmērā par katru gadījumu.

5.2.10. Nomnieks ir atbildīgs par kaitējumiem, zaudējumiem, drošību, kuri Nomniekam vai citiem Nomniekiem vai trešajām personām var tikt nodarīti lietojot Skrejriteni.

5.2.11. Nomnieks Skrejriteņa nomas pakalpojuma laikā ir pilnā mērā atbildīgs par Skrejriteņa pareizu lietošanu saskaņā ar šiem noteikumiem kā arī saskaņā ar JUNGO lietotnē un www.jungo.lv tīmekļa vietnē sniegto informāciju.

5.2.12. Nomnieks Skrejriteņa nomas pakalpojuma laikā ir pilnā mērā atbildīgs par visiem Skrejritenim radītajiem zaudējumiem/bojājumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5.2.13. Gadījumā, ja Skrejritenis ir nozagts tā nomas laikā, Nomnieks nekavējoties paziņo par zādzības faktu Iznomātājam un policijai.

5.2.14. Nomnieks ir atbildīgs par savas kredītiestādes izdotās maksājuma kartes, kredītiestādes norēķinu konta datu pareizību un atjaunināšanu, ja rodas izmaiņas. Nomnieks piekrīt Iznomātāja tiesībām apstrādāt visus no Nomnieka saņemtos datus.

5.2.15. Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju, kad Nomnieks ir uzzinājis par Nomnieka Konta un Nomnieka datu, kas nodoti Iznomātājam, prettiesisku izmantošanu bez saskaņošanas ar Nomnieku.

5.2.16. Nomnieks apzinās, ka Skrejriteņa lietošana ietver riskus, tostarp Nomnieka dzīvības, veselības riskus, kuru iestāšanās gadījumā var tikt nodarīts kaitējums Nomnieka veselībai, dzīvībai un īpašumam kā arī trešo personu veselībai, dzīvībai un īpašumam. Nomnieks arī apzinās, ka Skrejritenis ir tehniska ierīce, kuras izmantošanā ir iespējamas tādas tehniskas kļūdas vai defekti, kuru konstatēšana vai novēršana attiecīgajā brīdī no Iznomātāja puses nav iespējama un kas var radīt zaudējumus, bojājumus un apdraudējumu, Nomniekam lietojot Skrejriteni. Nomnieks apņemas lietot skrejriteni kā rūpīgs un gādīgs saimnieks un ir atbildīgs par nodarīto kaitējumu Nomnieka veselībai, dzīvībai un īpašumam kā arī trešo personu veselībai, dzīvībai un īpašumam.

 

6. Iznomātāja tiesības un atbildība

6.1. Iznomātāja tiesības

6.1.1. Iznomātājs pēc datu saņemšanas no Nomnieka Jungo Lietotnē, tos apstrādā.

6.1.2. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja:

6.1.2.1. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu/nepilnīgu informāciju;

6.1.2.2. Iznomātājam ir radušies tieši vai netieši zaudējumi Nomnieka vainas dēļ.

6.1.2.3. Nomniekam ir parāds pret Iznomātāju.

6.1.2.4. Citos gadījumos, kad Iznomātājam ir radusies konfliktsituācija ar Nomnieku.

6.2. Iznomātājam vienpusēji pārtraucot Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šiem noteikumiem, Nomniekam ir pienākums nekavējoties veikt samaksu par Pakalpojumiem pilnā apmērā.

6.3. Iznomātāja Nomniekam sniegto Pakalpojumu apmaksai tiks izmantoti Nomnieka norādītajā kredītiestādes izdotajā maksājuma kartē esošie līdzekļi. Ja Nomnieka maksājuma kartē nav pietiekamu līdzekļu Nomnieka finansiālo saistību pret Iznomātāju izpildei pilnā apmērā, Iznomātājam ir tiesības nodot Nomnieka datus trešajām personām parāda piedziņas veikšanai vai patstāvīgi veikt darbības parāda piedziņai no Nomnieka.

6.4. Iznomātājam ir tiesības slēgt Nomnieka Kontu, ja:

6.4.1. Nomnieks izmanto Iznomātāja īpašumu, t.i., Skrejriteni, tam neparedzētiem mērķiem;

6.4.2. Nomnieks bojā Skrejriteni;

6.4.3. Nomnieks ir nodevis Skrejriteni lietošanā citai personai;

6.4.4. Nomnieks nav nodevis Skrejriteni Iznomātājam, izmantojot Jungo Lietotni;

6.4.5. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu un/vai nepilnīgu informāciju;

6.4.6. Nomnieks Pakalpojumu saņemšanai ir sniedzis Iznomātājam citas personas informāciju/datus;

6.4.7. Iznomātājam ir aizdomas par Nomnieka krāpnieciskām darbībām;

6.4.8. Iznomātāja rīcībā nav derīgu kredītiestādes izdotas maksājuma kartes datu, ar kuriem Nomnieks ir tiesīgs veikt norēķinus par Pakalpojumiem.

6.5. Iznomātājam ir tiesības deaktivizēt un slēgt Nomnieka Kontu, ja tas nav izmantots ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem. Lietotnē pieejamais Pakalpojumu pakalpojuma konta atlikums tiek neatgriezeniski dzēsts, netiek atgriezts.

6.6. Iznomātājam ir tiesības pēc Iznomātāja iniciatīvas un ieskatiem, piešķirt Nomniekam atlaidi pakalpojumam. Atlaides izmantošanai Iznomātājs nosūta Nomniekam Atlaides kodu, kuru Nomnieks norāda Jungo Lietotnē, pirms samaksas veikšanas par Skrejriteņa nomas pakalpojumu. Iznomātājs patur tiesības jebkurā brīdī bez atsevišķa paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam līdz Atlaides koda izmantošanai, atsaukt Atlaides koda piemērošanu, ja Nomnieks nav izpildījis savas finansiālās saistības pret Iznomātāju un Nomniekam ir parādi vai, ja Atlaides koda izmantošana tiek veikta prettiesiski, ja Atlaides koda izmantošanu veic cita trešā persona, nevis Nomnieks, ja Atlaides koda izmantošana nav Iznomātāja komercdarbības interesēs.

6.7. Iznomātāja pienākumi:

6.7.1. Iznomātājs nodrošina Jungo Lietotnes darbību;

6.7.2. Iznomātājs nodrošina Skrejriteņa tehniskā stāvokļa atbilstību izmantošanai Skrejritenim paredzētajam lietošanas mērķim.

7. Skrejriteņa nomas laiks

7.1. Skrejriteņa nomas laiks sākas brīdī, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni;

7.2. Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu Nomnieks veic novietojot Skrejriteni Zaļajā Zonā un nofotografējot Skrejriteni pēc Skrejriteņa novietošanas, un augšupielādējot šo attēlu, kā arī apstiprina Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu Jungo Lietotnē. Maksimālais Skrejriteņa nepārtrauktas nomas laiks ir 24 (divdesmit četras) stundas no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni.

8. Nomas maksa

8.1. Skrejriteņa nomas pakalpojuma izcenojumi ir pieejami Jungo Lietotnē. 

8.2. Apstiprinot Skrejriteņa lietošanu, Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Skrejriteņa nomai piemērojamo nomas izcenojumu.

8.3. Nomas maksa par Skrejriteņa nomu tiek aprēķināta par visu Skrejriteņa nomas laiku, t.i., no brīža, kad Nomnieks ir aktivizējis Skrejriteni, līdz brīdim, kad Nomnieks Lietotnē ir apstiprinājis Skrejriteņa brauciena beigšanu un nosūtījis fotogrāfiju ar Skrejriteņa novietojumu.

8.4. Galīgais nomas maksas apmērs par Skrejriteņa nomu tiek noteikts, atbilstoši Skrejriteņa nomas laikam, un, Nomniekam apstiprinot Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu Jungo Lietotnē.

9. Nomas maksas samaksas kārtība

9.1. Nomnieks nomas maksas samaksu veic, izmantojot kredītiestādes izdotu maksājuma karti. Nomas maksas samaksa ar kredītiestādes izdotu maksājuma karti prasa iepriekšēju kredītiestādes izdotās maksājuma kartes datu aktivizēšanu Jungo Lietotnē/Swedbank maksājumu sistēmā no Nomnieka puses un Nomnieka piekrišanu Noteikumiem un Privātuma politikai.

 9.2. Nomnieks, ievadot kredītiestādes izdotās maksājuma kartes datus Jungo Lietotnē/Swedbank maksājumu sistēmā, piekrīt un piešķir Iznomātājam tiesības saņemt no Nomnieka norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes visus maksājumus par Skrejriteņa nomas pakalpojuma izmantošanu un citiem izdevumiem, tostarp, naudas sodiem, un zaudējumiem, kurus Nomnieks radījis Iznomātājam saistībā ar šo noteikumu pārkāpšanu.

9.3. Gadījumā, ja naudas rezervēšana neizdodas vai iepriekš minētajā maksājumu kartē nav pietiekamu līdzekļu, Nomnieka konts Jungo Lietotnē tiek bloķēts uz laiku, kamēr tiek veikti visi norēķini saskaņā ar aprēķinātajiem maksājumiem.

9.4. Nomnieks ir atbildīgs par to, lai Nomnieka Jungo Lietotnē/Swedbank maksājumu sistēmā norādītās kredītiestādes izdotās maksājuma kartes atlikums ir pietiekams Iznomātāja Pakalpojumu apmaksai. Uzsākot braucienu tiks veikta Nomnieka norēķina kartes pieejamo līdzekļu atlikuma pārbaude un nomnieks veic drošības depozīta iemaksu. Galīgais nomas maksas apmērs par Skrejriteņa nomu tiek noteikts, atbilstoši Skrejriteņa nomas laikam, un, Nomniekam apstiprinot Skrejriteņa nomas pakalpojuma pabeigšanu. Informācija par nomas periodu ir pieejama Jungo Lietotnē un pēc pakalpojuma saņemšanas nomniekam tiek sagatavots un nosūtīts Rēķins par izmantoto pakalpojumu, ar pilnu informāciju par pakalpojuma saņemšanas faktu.(Starpsummas, Kopsummas, nodokļi un sniegtie pakalpojumi) Rēķins tiek nosūtīts uz Nomnieka norādīto e-pastu, kā arī ir pieejams nomnieka Jungo lietotnes kontā. Drošības depozīts tiek atgriezts, izmantots, veicot norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem.

9.5. Maksa par pakalpojumu uzskatāma par veiktu, kad tā ir saņemta Iznomātāja norēķinu kontā.

9.6. Gadījumā, ja Nomnieks nepiekrīt no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātājam pārskaitīto līdzekļu apmēram, Nomniekam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā no līdzekļu pārskaitīšanas dienas iesniegt Iznomātājam iesniegumu, norādot argumentus un tos pamatojošos pierādījumus par Nomnieka apstrīdētā no Nomnieka kredītiestādes izdotās maksājumu kartes Iznomātāja labā izdarītā maksājuma lielumu.

9.7. Gadījumā, ja Nomnieks pienācīgi nepilda Līgumu un/vai sniedz nepatiesus apliecinājumus, līdz ar tiešajiem   zaudējumiem un izmaksām Nomniekam ir jāatlīdzina Jungo arī netiešie zaudējumi un izmaksas – piem. administratīvās izmaksas, kas radušās sakarā ar parāda piedziņu u.tml.

10. Nomnieka E-Maks

10.1. Pēc reģistrācijas Lietotnē Nomniekam ir iespējams norēķināties par pakalpojamiem veicot depozīta iemaksu Jungo E-makā par saviem turpmākajiem braucieniem, iemaksājot to virtuālajā Jungo e-Maka kontā.

10.2. Virtuālā E-Maka papildināšanu Nomniekam iespējams veikt, izmantojot kredītiestādes izdotu maksājuma karti vai kredītiestādes internetbanku.

10.3. Nomnieks papildina E-Maku, atbilstoši iemaksātās naudas monetārajai vērtībai eiro valūtā, uzreiz pēc iemaksas apstrādes, depozīta un papildus piemērotās atlaides un konta depozīta atlikums ir redzamas lietotājam Jungo lietotnē.

10.4. Nomnieka Jungo Konta depozīta atlikums un papildus piemērotās atlaides ir redzamas lietotājam Jungo lietotnē un tiek automātiski uzskatītas un redzamas Nomnieka E-Makā. Nomniekam ir pienākums sekot līdzi sava e-Maka stāvoklim, negatīvas bilances gadījumā veikt papildus iemaksu.

10.5. Nomnieks izmanto E-Makā ieskaitīto depozīta summu norēķiniem par Iznomātāja Pakalpojumiem, Lietotne samazina e-Maka atlikumu par Iznomātājam apmaksājamo Pakalpojuma maksu.

10.6. Nomnieka nomas maksai pārsniedzot Jungo virtuālajā E-Makā pieejamo depozīta summu Pakalpojuma norēķiniem tiek izmantota Nomnieks piederošā un kredītiestādes izdotā maksājumu karte.

11. Nomnieka un Iznomātāja līgums

11.1. Nomniekam, reģistrējoties Jungo Lietotnē un apstiprinot Noteikumus, uzskatāms, ka Iznomātājs un Nomnieks ir noslēguši Līgumu. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Jungo Lietotnē noslēgtajam Līgumam ir tāds pats juridisks spēks kā parakstam uz rakstiskiem dokumentiem, un tie var tikt izmantoti kā saistību apliecinoši pierādījumi.

11.2. Līgums tiek izbeigts ar Iznomātāja un/vai Nomnieka darbībām, kas izpaužas kā Konta slēgšana.

11.3. Līgums starp Nomnieku un Iznomātāju var tikt izbeigts, Nomniekam un Iznomātājam abpusēji vienojoties vai vienpusēji jebkurā laikā.

11.4. Nomniekam ir tiesības jebkurā laikā dzēst savu Jungo Kontu. Konta dzēšana ir iespējama tikai gadījumā, ja nav aktīvs Skrejriteņa nomas pakalpojums, t.i., Nomnieks nav paņēmis Skrejriteni lietošanai, un Nomnieks ir nokārtojis visas finansiālās saistības attiecībās ar Iznomātāju, tostarp, veicis gan nomas maksas samaksu, gan radītos zaudējumus (ja tādi ir), piemērotos sodus, izdevumus un citus maksājumus.

11.5. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā dzēst Nomnieka kontu, ja Nomnieks kontu nav lietojis vairāk nekā 12 mēnešus un Nomnieks ir pilnībā nokārtojis visas finansiālās saistības attiecības ar Iznomātāju.

 

12. Likumdošana un strīdu risināšana

12.1. Tiesiskajām attiecībām starp Iznomātāju un Nomnieku ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

12.2. Gadījumā, ja kāds no Noteikumu nosacījumiem zaudē spēku, tad šis nosacījums nav piemērojams, bet pārējie Līguma noteikumi saglabā spēku.

12.3. Iznomātājs un Nomnieks strīdus cenšas atrisināt, savstarpēji vienojoties balstoties uz taisnīguma, saprātīguma un tiesiskuma principiem. Gadījumā, ja strīds nav atrisināts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā rašanās dienas, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesām.

 

13. Izmaiņas Noteikumos

13.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Noteikumos bez iepriekšēja paziņojuma Nomniekam.

13.2. Iznomātājs informēs Nomnieku par atjauninātiem Noteikumiem e-pastā vai Jungo Lietotnē un publicēs jauno redakciju Jungo mājas lapā.

13.3. Ja Nomnieks nevēlas ievērot atjauninātos Noteikumus, tad Nomniekam ir nekavējoties jāpaziņo Iznomātājam par Pakalpojumu lietošanas pārtraukšanu no paziņojuma par Noteikumu atjaunināšanu saņemšanas. Gadījumā, ja Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par Pakalpojuma lietošanas pārtraukšanu, uzskatāms, ka Nomnieks ir akceptējis atjauninātos Noteikumus.

 

14. Kontaktinformācija

Sia Jungo,

Reģ.nr. 44103134337

Juridiskā adrese: Ausekļa iela 1 - 4, Rīga LV-1010, Latvija

Faktiskā adrese: Bērzaunes iela 13/1, Rīga LV-1039, Latvija

E-pasts: info@jungo.lv

Telefons: +371 25422272

www.jungo.lv

Facebook: Jungo Latvia